Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Rolnicy, podobnie jako posiadacze samochodów lub innych pojazdów mechanicznych, zobligowani są do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym rolnika lub pracownika gospodarstwa.
Ubezpieczenie OC rolników pokrywa również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h – np. kombajn, wózek widłowy), będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.
Do najczęstszych zdarzeń, które powodują odpowiedzialność odszkodowawczą rolników i zakładów ubezpieczeń należą wypadki z udziałem maszyn rolniczych oraz kolizje ze zwierzętami hodowlanymi (krowy, owce itd.).
Zakres świadczeń jakie przysługują poszkodowanemu z ubezpieczenia OC rolnika jest podobny do tego, jaki przysługuje poszkodowanym z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W zależności od rodzaju szkody poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia, renty. Takie same świadczenia przysługują także osobom najbliższym poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku spowodowanego działalnością gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nieodpłatnie przeanalizujemy  sprawę i pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.