Przedawnienie prawa do odszkodowania

knowledge-1052010_1920Prawo do odszkodowania, podobnie jak i inne roszczenia cywilne, ulega przedawnieniu. Przedawnienie się roszczenia oznacza, że w większości przypadków nie będzie ono już mogło być skutecznie dochodzone.

W przypadku roszczenia o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy termin przedawnienia różni się w zależności od charakteru zdarzenia w wyniku którego powstała szkoda. Jeśli szkoda powstała w wyniku zwykłej kolizji drogowej, termin przedawnienia wynosi 3 lata i liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (najczęściej będzie to ten sam dzień w którym doszło do kolizji). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kolizji drogowej mającej charakter przestępstwa (np. spowodowanie wypadku po wpływem alkoholu). W takiej sytuacji okres przedawnienia wynosi 20 lat.

W tym miejscu wskazać należy jednak, że jeśli od powstania szkody upłynęło odpowiednio 3 lata lub 20 lat, to nie zawsze oznacza to, że roszczenie o odszkodowanie przedawniło się i nie mają już Państwo możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania. Prawo pozwala bowiem na przerwanie biegu przedawnienia, o czym stanowi art. 123 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim bieg przedawnienia przerywa się, między innymi, przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Tytułem przykładu, jeśli przed upływem terminu przedawnienia (odpowiednio 3 lata i 20 lat) skierowali Państwo wniosek do właściwego zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania, to ta czynność przerwała bieg przedawnienia. Przedawnienie rozpoczęło swój bieg od nowa dopiero od momentu kiedy otrzymali Państwo decyzję zakładu ubezpieczeń.

Podsumowując należy wskazać, że jeśli zakład ubezpieczeń odmówił Państwu wypłaty odszkodowania lub też wypłacił odszkodowanie w zaniżonej kwocie, to nadal może istnieć możliwość skutecznego dochodzenia niewypłaconej kwoty, i to nawet pomimo upływu nominalnego okresu przedawnienia.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Nasi prawnicy udzielą Państwu porady i ustalą, czy w Państwa przypadku istnieje możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowania.