Karna opłata za brak OC na samochód

Posiadanie własnego samochodu, oprócz licznych wydatków związanych z jego bieżącą eksploatacją, pociąga za sobą również obowiązek wykupienia i opłacania obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Obowiązek opłacenia składek OC nakłada na właścicieli samochodów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W/w ustawa wskazuje również podmioty, które mają obowiązek kontrolowania, czy obowiązek zawarcia obowiązkowej umowy OC został przez posiadacza pojazdu spełniony. Podmiotami zobligowanymi do przeprowadzenia kontroli w/w zakresie są, mi.in., Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, oraz organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów (Wydziały Komunikacji Starostw Powiatowych). Uprawniony do przeprowadzania kontroli jest także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeśli w trakcie przeprowadzonej kontroli okaże się, że nie wykupiliśmy polisy OC, musimy się liczyć z obowiązkiem zapłaty kary (opłaty) na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość kary uzależniona jest od okresu pozostawania bez obowiązkowej polisy OC. Podstawowa wysokość kary równa się, w przypadku samochodów osobowych, dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. będzie to zatem 3600 zł). Taką karną opłatę należy uiścić wówczas, gdy spóźniliśmy się z wykupieniem polisy OC więcej niż 14 dni. Jeśli okres ten wynosi od 4 do 14 dni, wtedy zobowiązani jesteśmy do opłacenia połowy w/w kwoty. Najniższą karę zapłacimy, jeśli nasz pojazd nie będzie miał wykupionego ubezpieczenia oc przez max. 3 dni. Wtedy zobligowani jesteśmy do zapłacenia 20% stawki podstawowej (w 2016 r. będzie to 720 zł).

Niekiedy nasi klienci zadają pytanie, czy istniej możliwości uniknięcia zapłaty kary z tytułu niewykupienia polisy OC. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Jedną z możliwości jest przedawnienie się kary. Art. 92 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, że kara na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Innym sposobem na uniknięcia zapłaty kary jest złożenie wniosku do Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego z prośbą o umorzenie należności. W tym przypadku to jednak od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zależy, czy pójdzie on nam na rękę i przychyli się do naszego wniosku. Niestety praktyka pokazuje, że na umorzenie kary mogą liczyć jedynie te osoby, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej. Ci, którzy najzwyczajniej zapomnieli u wykupieniu polisy OC na samochód, nie mają co liczyć na umorzenie należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *