Jak działamy

Kancelaria Defendum to kancelaria prawna specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań. Priorytetem naszej działalności jest szybkie, skuteczne i kompleksowe uzyskanie odszkodowania i innych świadczeń (m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta, zwrot kosztów leczenia, wyrównanie utraconych zarobków, odszkodowanie za utracony dochód). Poniżej prezentujemy jak w czterech prostych krokach przy naszej pomocy mogą Państwo uzyskać należne odszkodowanie:

1. Kontakt z klientem i zawarcie umowy

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami poprzez email, telefon, formularz kontaktowy na stronie internetowej lub poprzez jednego z naszych przedstawicieli terenowych. Ponieważ przed podpisaniem umowy dokonujemy weryfikacji sprawy w celu ustalenia, czy należy się Państwu odszkodowanie lub też czy wypłacone Państwu odszkodowanie nie zostało zaniżone, bardzo ważne jest, aby udzielili nam Państwo jak najbardziej precyzyjnych informacji na temat zdarzenia i przedłożyli możliwie jak najbardziej kompletny materiał dowodowy. Po pozytywnej weryfikacji Państwa sprawy podpisujemy umowę, w której określamy zasady współpracy oraz wysokość naszego wynagrodzenia. Istotnym jest, że nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych ze wstępną weryfikacją sprawy oraz zawarciem umowy!

2. Postępowanie polubowne

Po podpisaniu umowy rozpoczynamy w Państwa imieniu negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Jest to etap przesądowy. Jeśli wcześniej próbowali Państwo dochodzić należnego odszkodowania, a ubezpieczyciel odmówił jego wypłaty lub zaniżył jego wysokość, również w takim wypadku poprowadzimy dalsze negocjacje w Państwa imieniu. Niejednokrotnie po wystosowaniu pisma przez kancelarię z powołaniem odpowiednich przepisów uzyskujemy efekt w postaci uznania odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Po otrzymaniu oferty zakładu ubezpieczeniowego, oceniamy czy wysokość odszkodowania jest słuszna. Jeśli zaproponowana przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nadal nie pokrywa w pełni szkody i doznanego cierpienia, po konsultacji z Państwem występujemy na drogę sądową w celu uzyskania słusznego odszkodowania.  

3. Etap sądowy

Na etapie sądowym sprawa prowadzona jest przez naszego przedstawiciela sądowego, którym jest radca prawny albo adwokat – to my w całości ponosimy koszty jego wynagrodzenia. Razem z nim ustalana jest kwota odszkodowania, o którą powinniśmy wnosić do sądu. Długość postępowania sądowego uzależniona jest od skomplikowania sprawy oraz od szybkości działania sądu. Co do zasady sprawy z zakresu szkód majątkowych (np. uszkodzenia pojazdów) trwają krócej (od kilku do kilkunastu miesięcy). Znacznie bardziej długotrwałe są natomiast sprawy dotyczące szkód na osobie, zwłaszcza tych spowodowanych błędami lekarskimi. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie poprzez zawarcie ugody, co znacznie skraca proces uzyskania odszkodowania. 

4. Wypłata odszkodowania

Po pomyślnym zakończeniu sporu – czy to na etapie sądowym czy też przedsądowym – uzyskane odszkodowanie niezwłocznie przekazujemy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy, potrącając wcześniej ustalony procent jako nasze wynagrodzenie.