Błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne (błąd lekarski)

Błąd lekarski czyli postępowanie personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego) niezgodne ze sztuką lekarską (np. zaniechanie diagnozy, błędna diagnoza, nieprawidłowe leczenie czy też odmowa przeprowadzenia badania), które doprowadziło do rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta, daje podstawę do dochodzenia przez poszkodowanego lub jego najbliższych odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz innych należnych świadczeń.

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu z tytułu poniesionych wydatków na leczenie, takich jak koszty leków i sprzętu medycznego, opłaty za wizyty u lekarzy, koszty rehabilitacji, wydatki na opiekę, koszty dojazdu do placówek medycznych. Celem uzyskania odszkodowania za błąd lekarza konieczne jest udowodnienie, iż poszkodowany rzeczywiście poniósł w/w koszty.

Zadośćuczynienie przysługuje poszkodowanemu niezależnie od odszkodowania i ma ono na celu wynagrodzić poszkodowanemu doznaną krzywdę, która nie ma charakteru materialnego. Przy ustalaniu kwoty należnego zadośćuczynienia bierze się pod uwagę ból i cierpienie, jakich poszkodowany doznał w związku z powstałą krzywdą. Inaczej niż w przypadku odszkodowania, dochodząc zadośćuczynienia nie ma obowiązku przedłożenia rachunków celem wykazania należnej kwoty zadośćuczynienia za błąd lekarski.

Jeśli Państwa bliski zmarł z powodu błędu w sztuce lekarskiej, mogą Państwo dochodzić zadośćuczynienia za jego śmierć, renty alimentacyjnej (zwłaszcza jeśli zmarły dostarczał środków do życia oraz jeśli Państwa sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku śmierci bliskiego), oraz innych wydatków związanych ze śmiercią bliskiego (np. kosztów pogrzebu).

Zapraszamy do kontaktu – pomagamy bez opłat wstępnych!

Zadzwoń 509 291 181